Terms, Conditions and Shipping

Verkoop- en leveringsvoorwaarden HOOKtones BV 

  1. Leveringsvoorwaarden 

1.1 Door een bestelling te plaatsen bij HOOKtones BV, hetzij mondeling, schriftelijk, per e-mail, website, of op elke andere wijze, geeft u aan akkoord te gaan met de leveringsvoorwaarden van HOOKtones BV. 1.2 Van onze leveringsvoorwaarden wordt niet afgeweken, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

  1. Overeenkomst 

2.1 De prijzen die door HOOKtones BV worden gepubliceerd of anderszins verstrekt, hetzij online, mondeling, schriftelijk, of op elke andere wijze, zijn vrijblijvend. HOOKtones BV behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen. 2.2 Na acceptatie van een bestelling bij HOOKtones BV komt pas een overeenkomst tot stand. HOOKtones BV behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, voor wat betreft aard en hoeveelheid.. 2.3 Indien HOOK amplification BV een bestelling niet accepteert, of voorwaarden aan de levering wil verbinden, wordt dit binnen tien dagen na ontvangst van de bestelling aan de desbetreffende klant meegedeeld. 2.4 Na het plaatsen van een bestelling bij HOOK amplification BV, wordt een orderbevestiging naar de desbetreffende klant gestuurd. De klant dient deze orderbevestiging nogmaals te bevestigen indien HOOKtones BV daarom vraagt. Dit ter bescherming van de klant. Na het bevestigen van de orderbevestiging is de bestelling definitief, en zal pas dan door de administratie van HOOKtones BV worden verwerkt. In de meeste gevallen worden de bestellingen gewoon in behandeling genomen, en is het bevestigen van de bestelling niet nodig.

  1. Prijzen en betaling 

3.1 Indien de prijzen van de producten van HOOKtones BV hoger blijken te zijn dan op de website of anderszins vermeld, ontvangt de klant bij bestelling hiervan bericht. De klant is gerechtigd om in deze situatie de bestelling te annuleren, mits binnen 3 dagen na verzending van het bericht. De prijzen als aan de dealers opgegeven zijn Exclusief 21 % btw 3.2 De prijzen van de producten op de website worden weergegeven in Euro`s en zijn inclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeldt. Aan deze prijzen kunnen echter geen rechten worden ontleend. 3.3 Betalingen. Betaling geschiedt à voor uit betaald, contant of op rekening. HOOK amplification BV is gerechtigd om zonder opgave van redenen voor één van deze betalingswijzen te kiezen als voorwaarde voor levering. In voorkomende gevallen kunnen leveringen van HOOKtones BV op rekening geschieden, zulks ter beoordeling van HOOKtones BV. Indien op rekening wordt geleverd dient de bijgevoegde rekening binnen 30 dagen na levering te worden voldaan tenzij anders bedongen. Als datum van betaling geldt de datum waarop het bedrag op onze rekening is bijgeschreven. Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u over het openstaande bedrag vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd. 3.4 Indien de afnemer niet binnen de overeengekomen termijn(en) betaald, wordt deze van rechtswege geacht in verzuim te zijn en heeft HOOKtones BV, zonder enige ingebrekestelling, het recht de afnemer voor het gehele verschuldigde bedrag rente in rekening te brengen vanaf de vervaldatum, onverminderd de aan HOOKtones BV verder toekomende rechten. In geval van betalingsverzuim van de afnemer heeft HOOK amplification BV het recht om op de afnemer alle op de invordering vallende kosten, waaronder onder andere zowel de gerechtelijke als de buiten gerechtelijke incassokosten, het laatste kan ten minste 15% van de hoofdsom en de rente oplopen. Geen betaling kan worden opgeschort. 3.5 Bij faillissement is de koper verplicht op onze eerste aanmaning de nog in bezit zijnde onbetaalde gebleven goederen te onzer beschikking te stellen, onverlet ons recht op schadevergoeding zonder enige gerechtelijke tussenkomst. De opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag. 3.6 Bij een totaalbedrag minder dan € 500,- wordt er een toeslag van € 15 in rekening gebracht. 3.7 Kosten via betaling van Pay pal, worden bij annulering van de order in mindering gebracht

  1. Levering 

4.1 Levering van de bestelde producten geschiedt in principe op bestelling, echter zodra de desbetreffende producten niet in ons bezit zijn zulle wij de koper berichten, en een verwachte levertijd opgeven. Deze termijn is van verschillende factoren afhankelijk. We zetten ons in voor een zo snel mogelijke levering! 4.2 Een lange levertijd voor specifieke producten geeft de klant in geen geval recht op een schadevergoeding, in welke vorm dan ook. Indien HOOKtones BV een lange levertijd voorziet wordt dat aan de desbetreffende klant meegedeeld. Indien HOOKtones BV voorziet dat een levering op redelijke termijn niet mogelijk is, wordt de klant de keuze gesteld om de bestelling te annuleren, dan wel in stand te houden.

4.2   Verzenden van de bestelde goederen gebeurt maximaal een week na de bestelling.

4.3  Retour van de goederen is mogelijk maximaal 2 weken na ontvangst van de goederen. De consument betaald de verzend kosten. Nadat de goederen in goede staat ontvangen zijn wordt het aankoop bedrag teruggestort op de rekening waarmee betaald is.

 

  1. Eigendomsvoorbehoud 

5.1 De door de klant bestelde producten worden pas eigendom van de klant indien aan alle betalingsverplichtingen en overige voorwaarden is voldaan, tot die tijd blijft HOOKtones BV eigendom van de goederen 5.2 Op het moment van aflevering van de producten van HOOKtones BV bij de klant, is de klant verantwoordelijk voor de eventuele schade die na aflevering van de producten gemaakt wordt.

  1. Aansprakelijkheid 

6.1 De klant is verplicht om bij aflevering van de producten te onderzoeken of er onvolkomenheden aan het product zitten, en of de geleverde producten aan de overeenkomst voldoen. Indien dit niet het geval is dient de klant dit binnen twee dagen schriftelijk en gemotiveerd mee te delen aan HOOK amplification BV. 6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft HOOKtones BV de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten, dan wel de factuurwaarde daarvan terug te betalen aan de klant. 6.3 Producten die wel aan de overeenkomst voldoen kunnen niet geretourneerd worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. In het geval dat de zending na schriftelijke toestemming van HOOKtones BV geretourneerd wordt zijn alle gemaakte kosten voor rekening van de klant. Verder dient de verpakking en het product onbeschadigd te zijn. Eventuele schade wordt bij de klant in rekening gebracht.

  1. Bestellingen / communicatie 

7.1 Misverstanden die optreden door gebruik van de moderne communicatiemiddelen, als internet en e-mail, bij bestellingen en mededelingen kunnen niet verhaald worden op HOOKtones BV.

  1. Overmacht 

8.1 Indien er sprake is van overmacht behoudt HOOKtones BV zich het recht voor bestellingen op te schorten dan wel te ontbinden. HOOKtones BV is verplicht dit aan de klant mee te delen. HOOKtones BV is niet aansprakelijk voor de gevolgen die uit het opschorten of ontbreken van een overeenkomst ontstaan. 8.2 Onder overmacht wordt verstaan dat een er een tekortkoming is die niet aan HOOKtones BV kan worden toegerekend, omdat deze niet te wijten aan haar schuld.

9 Communicatie 

Misverstanden, die optreden door gebruik van moderne communicatiemiddelen, als internet en e-mail, bij bestellingen en mededelingen kunnen niet verhaald worden op HOOKtones BV.

10 Annuleren 

Het annuleren van een order/opdracht dient schriftelijk te worden vermeld, alle reeds ingekochte materialen worden aan de kopende partij belast. Bij annuleren wordt het aanbetaalde bedrag niet terug gestort.

11 Garantie 

Reparaties worden alleen in behandeling genomen, als het product niet langer dan drie jaar er voor geleverd is, de leveringsdatum wordt als peildatum gehanteerd . De factuur moet met het product worden mee verzonden en een duidelijke omschrijving van het probleem en/of de klacht. .

Niet gratis worden gerepareerd defecten als gevolg van: -Het niet handelen volgens de bepalingen van gebruiksaanwijzingen en installatie voorschriften -Oneigenlijk gebruik van het product -Reparaties of pogingen daartoe door de afnemer of derden. -Beschadiging door afnemer of derden. -Buizen -Beschadigde trafo’s door oneigenlijk gebruik

12 Nederlands Recht/Geschillen 

Deze verkoop voorwaarden zijn bindend. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Ieder geschil dat mocht ontstaan wordt naar de bevoegde rechtbank in Utrecht verwezen.

  1. Overig 

13.1 HOOK amplification BV is gerechtigd deze voorwaarden onverkort te handhaven. Tijdelijke versoepeling van toepassing van de leveringsvoorwaarden geven de klant geen recht om HOOKtones BV aansprakelijk te stellen als zij de leveringsvoorwaarden strenger in praktijk brengt. 13.2 HOOKtones BV behoudt zich het recht voor om bij uitvoering van bestellingen gebruik te maken van diensten van derden.

Prijsopgaven, transacties en leveringen geschieden volgens de leveringsvoorwaarden. Een exemplaar, wordt U op aanvraag toe gestuurd.